Østfyns Fauna

Østfyns Fauna har iværksat en opsætning af redekasser til ugler og falke. I det østfynske område vil der i 2010 – 2012 blive sat 100 redekasser op på velegnede steder. Kasserne foræres til interesserede, som ønsker at følge et ynglepar og indberette, hvad der sker i årene fremover. Formålet er at optimere de østfynske bestande af ugler og falke.

Kort over alle redekasser

Vis Redekasser på fyn på et større kortKortet viser en oversigt over, hvor redekasserne er sat op. Hvis du klikker på den enkelte redekasse, kan du se redekassens præcise adresse.

.

Formålet med projektet

  • at optimere den østfynske bestand af falke og ugler
  • naturformidling og øget naturforståelse
  • biologisk bekæmpelse af mus og rotter

Projektets konkrete mål er opsætning af 100 redekasser til større, hulrugende fugle, primært falke og ugler En styrkelse af fødekædens øverste led vil på sigt øge naturens mangfoldighed og vil medvirke til biologisk bekæmpelse af mus og rotter.

Når den østfynske bestand af ugler og falke er genetableret, vil fuglene årligt forbruge en halv million mus og rotter.

Projektet er aktiv naturformidling, hvor kommunens borgere i landdistrikterne inddrages direkte i en styrkelse af kommunens naturindhold. Projektets skal øge befolkningens naturforståelse og skabe større miljøbevidsthed. Projektets retter sig ikke mindst til landmændene, idet de forvalter ca. 65 % af kommunens areal, herunder størstedelen af de egentlige naturområder, de fleste småbiotoper, fx levende hegn, vandhuller m.v.

Projektet vil også involvere andre, idet redekasserne i mange tilfælde kan opsættes i private haver, i industriområder, i landsbyer og i nærhed af fx skoler og institutioner.

Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe

I nærværende projekt søges mod en styrkelse af fødekædens øverste led, med fokus på ugler og falke, som i det moderne landskab har meget få ynglemuligheder. Gamle træer med naturlige huller er i dag sjældne og i det moderne landbrug er der kun få ynglesteder. Opsætning af redekasser kan øge bestandene af ugler og falke op til 10 gange. Det kræver blot, at kasserne opsættes korrekt og med udgangspunkt i f.eks. fødemuligheder og landskabets udformning.

Naturformidling

Ugler har altid fascineret mennesker, men det er forbavsende få, der har set en. Gennem projektet vil mange få muligheden, i det mindste i vintermånederne, hvor de let høres. I slutningen af yngleperioden vil ugleungerne kunne ses i og nær redekassen. Tårnfalkene ses langt lettere, når de hænger i luften. De er også meget synlige omkring redestedet. For begge fugle gælder, at redekasserne skal opsættes, så fuglene ikke bliver forstyrret af aktiviteter nedenfor.

Formidlingsmæssigt skaber projektet store muligheder. Dels vil det berøre de mange mennesker, som er heldige at få en kasse hængende ved eller nær deres hjem. Andre kasser vil hænge på steder, hvor der er offentlig adgang, fx på rastepladser og i parker.

Mange borgere vil således få mulighed for at følge en redekasse på nært hold, og sandsynligvis også involvere mange andre i de oplevelser, det bibringer. Det øger ikke kun opmærksomheden på fuglene, men vil også skærpe opmærksomheden og forståelse for den øvrige natur, udvikle en større miljøbevidsthed i dagligdagen, f.eks. omkring brugen af gift i haver, henkastning af affald i naturen etc.

Opsætning af redekasser kan mangedoble bestandene

Opsætning af redekasser til natugle og tårnfalk kan tidoble bestandene. I Sønderjylland har man over de sidste ca. 15 år opsat flere hundrede redekasser til slørugler og derved øget bestanden fra knap 25 par til nu over 300 par. I et forsøg på Sydsjælland opsatte man 30 kasser til tårnfalke i et 50 km2 stort område og i løbet af 8 år blev bestanden øget fra 1 til 13 par. Nyborg Kommune er på ca. 280 km2 og direkte omregnet svarer det til en bestand på 70 par tårnfalke. Den nuværende bestand er under 10 par. Bestanden af natugler er omtrent tilsvarende, hvilket især skyldes manglen på gamle træer med naturlige redehuller. Ved opsætning af redekasser vil den kunne yngle i næsten alle skove og lunde samt i de fleste villakvarterer, industriområder og landsbyer.

4-5000 mus og rotter om året

Andre arter, som æder mus og rotter, bl.a. musvåge, kan ikke inddrages direkte i projektet, idet de selv bygger reder. Men her kan formidlingen motivere skovejere til at markere og frede redetræerne, idet de ofte bruges over en lang årrække (Evighedstræer). Det vil på sigt give skovene et biologisk løft. Et ynglepar af ugler og rovfugle æder på årsbasis 4 – 5.000 mus og rotter. Det svarer til, at projektet i sin færdige form vil forbruge over en halv million mus og rotter om året og derved udgøre et ikke uvæsentligt bidrag i en miljørigtig bekæmpelse af disse.

Projektet er støttet af: